K-17

K-17 (dywersja psychologiczna)

KSIĄDZ / ADOLF HITLER

Dla aparatu psychicznego człowieka przekaz symboliczny od zawsze posiada ogromną rolę sprawczą w rozumieniu rzeczywistości. Każdy system komunikacji oparty jest na symbolach, każde słowo złożone jest ze znaków, każdy znak to odrębny symbol.

ZNAK RÓWNOŚCI

Jednymi z najskuteczniejszych technik wykorzystywanych w K-17* są te, które w maksymalnie uproszczony sposób potrafią wywołać maksymalnie silne emocje. Najłatwiej ten skutek osiągnąć poprzez umiejętne odwoływanie się do symboliki przyjętej na danym terenie i głęboko zakorzenionej w zbiorowej podświadomości danego narodu.

W K-17 rozróżnia się następujące techniki psychologiczne uwzględniające siłę przekazu symbolicznego:

• Tworzenie nowych symboli mających zastąpić dotychczasowe;
• Zniekształcanie starych symboli poprzez dodawanie do nich dodatkowego obrazu i przez to nadawanie im nowego znaczenia (np.: tęczowa Matka Boska, tęczowe Godło Polski, zestawienie flagi LGBT z symbolem PW, etc.); technika ta roboczo nazywa się „stawianiem znaku równości”;
• Deprecjonowanie starych symboli poprzez nadawanie im nowej (dywersyjnej) interpretacji;

Skuteczność tych działań, na poziomie technicznym uzależniona jest od następujących czynników:
• Maksymalnego uproszczenia obrazu (przekazu);
• Uruchomienie projekcji sugestywnej zamkniętej w zamierzonej interpretacji obrazu; 
• Zachowanie zasady silniejszego bodźca emocjonalnego (w myśl psychologicznej zależności, według której bodziec silniejszy zawsze pokonuje bodziec słabszy - nowy bodziec musi wywoływać silniejsze emocje niż bodziec dotychczasowy).
• Kierunkowania emocji poprzez zamkniętą interpretację.

Omawiana ilustracja (załączona do tekstu) spełnia powyższe kryteria co do:

• Zastosowanej techniki zniekształcania symboli dotychczasowych (wąs noszony przez Adolfa Hitlera oraz koloratka noszona przez księży) poprzez postawienie pomiędzy nimi „znaku równości”, a co za tym idzie - postawienie „znaku równości” pomiędzy faszystami, a osobami wierzącymi i chodzącymi w Polsce do kościołów. 
• Kierunkowania emocji – pogłębienie polaryzacji społecznej oraz sprowokowanie agresji wobec polskich księży, którzy powinni być jednym z podstawowych ogniw defensywnych w próbie wywołania w Polsce rewolucji kulturowej poprzez implikowanie i promocję antykultury.

Uwaga porządkująca: 
* K-17 - nazwa specjalizacji operacyjnej oznaczająca dywersję psychologiczną prowadzoną przez wywiad.

 

NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY

Skutecznie zainfekowana zbiorowa świadomość nie wymaga dodatkowych inspiracji. Dotychczasowa energia intelektualna zatrutych umysłów zwiększa się funkcjonując w stanie dodatkowej mobilizacji (konfrontacji). Jest to szczególnie widoczne, gdyby przeanalizować ostatnie wydarzenia na tym tle zachodzące w Polsce (genezę oraz technologię niektórych z nich opisywałem w poprzednich tekstach). Na poziomie taktycznym inicjatywy te są kontrproduktywne, przez co są wygodne politycznie dla rządzącej partii politycznej, co może tłumaczyć zdumiewający brak reakcji z poziomu państwa. Problem jest na poziomie strategicznym – mimo, że działania te osiągają skutek odwrotny do zamierzonego spajając społeczną tkankę, to jednoczesnym efektem ubocznym jest znaczne pogłębianie społecznej polaryzacji (dzielenie Polaków). 
Trafiając na podatny grunt, psychologiczny wirus jak nowotwór złośliwy atakuje kolejny rząd neutralnych dotąd dusz. Pasywność i brak reakcji z pozycji państwa jest „prowokowaniem i zaproszeniem” do kolejnych antypolskich działań, które w istocie co chwilę mają miejsce. Reasumując: to co jest na dany moment (nieprzypadkowo wybrano czas przedwyborczy) doraźnie wygodne dla danej opcji politycznej, nie musi być zbieżne ze strategicznym interesem państwa polskiego.

GRZECH W „OKŁADKACH”

Zdumiewająca jest również pasywność polskich hierarchów kościelnych, tym bardziej że są oni jednym z głównych celów ataku. Projektując operację dywersyjną mającą na celu rozbicie narodowej spójności oraz defragmentację polskiej tkanki społecznej w pierwszej kolejności skoncentrowałbym się na uderzeniu w potencjał ideologiczny mogący stanowić istotną zaporę defensywną (autorytet polskiego kościoła katolickiego oraz księży). Nietrudno zauważyć, że od dłuższego czasu w Polsce mamy właśnie do czynienia ze skoordynowanym atakiem zarówno na instytucję kościoła, jak i poszczególnych księży.

Rację mają ci, którzy twierdzą, że głównym sprawcą obecnych problemów zarówno kościoła jak i księży jest sam polski kościół jak i księża. Wynika to w znacznej mierze ze skostniałej struktury kościelnej i braku nowoczesnej propozycji kościoła skierowanej do młodych Polaków, ale nie tylko… Poza jednostkowymi przypadkami pasywność polskich hierarchów kościelnych może mieć również inne uzasadnienie, które aby je zrozumieć, należy zdać sobie sprawę z dwóch być może najistotniejszych czynników:

• Wyprowadzenie mikrofilmów pełnych kartotek operacyjnych WSW (komunistyczny kontrwywiad wojskowy) poza granicę Polski;
• „Zagubienie”, czytaj – sprywatyzowanie archiwów operacyjnych Departamentu IV SB odpowiedzialnego za działania na kierunku polskiego kościoła oraz księży.

Brak samooczyszczenia lustracyjnego polskiego kościoła jest niestety prawdopodobnie najważniejszą wskazówką wyjaśniającą tę kolejną zdumiewającą pasywność. Obecność w „okładkach” (teczka współpracy) zobowiązuje do dziś.

IDEOLOGICAL ACTIVE SHOOTER

Załączona do tekstu ilustracja została opublikowana na polskim Twitterze w dniu 2019.08.04. Twitt ten zamieściła osoba publiczna, która już wiele lat temu zadeklarowała swoją homosexualną orientację. Technicznie (zakładając działanie intencjonalne) Twitt ten ma znamiona testu reakcji oraz próby przesuwania kolejnego progu obrażania przeważającej części Polaków. Wynikająca z niskiego potencjału intelektualnego jego szkodliwość społeczna polegać będzie nie tylko na zainfekowaniu kolejnych dusz, ale również wpłynie na obniżanie dotychczasowej tolerancji dla normalnie się zachowujących i funkcjonujących osób i środowisk homosexualnych w Polsce. W obu przypadkach, skutkiem tego szczególnie bezmyślnego działania będzie kolejne dzielnie Polaków, prowokowanie konfrontacji między nimi oraz obniżenie tolerancji i stygmatyzacja.

Nie chcąc pominąć autora tej, trzeba przyznać dość udanej od strony intelektualno/technicznej prowokacyjnej ilustracji - osobiście nie uważam, aby miała ona jakiś szerszy cel i założenia operacyjne, była elementem jakiejś złożonej oraz intencjonalnej operacji. Pomysł na nią i jej publikacja wynika prawdopodobnie ze zwykłej wspomnianej wyżej prowokowanej bezczynnością państwa wojny polsko/polskiej. Ilustracja ta jest prawdopodobnie wyrazem osobliwego publicznego manifestu własnych przekonań, do których autor ilustracji oraz autor publikacji mają w Polsce prawo, na czym paradoksalnie - jednocześnie polega słabość państwa polskiego.

Na obecną chwilę Polska jest bezbronna wobec zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych (często nieintencjonalnych) działań dehermetyzujacych społeczną tkankę oraz rozbijających narodową spójność. Projektując operacje dywersyjne, jednym z kluczowych czynników jest określenie tak zwanej kryteryjności celu ataku (w tym między innymi sporządzenie analizy SWT). Ze wszystkich specjalistycznych analiz i opracowań, które znam - Polska jest najbardziej kryteryjnym obiektem dla przeprowadzenia dywersyjnej ofensywy. Ma to miejsce bez względu na to, czy działania te będą wynikiem zewnętrznych operacji, czy też dziełem pojedynczego, zainfekowanego wcześniej „zideologizowanego szaleńca”.

Xavier Messing
sierpień 2019